Thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần của công ty chưa niêm yết

Hoạt động chuyển nhượng cổ phần đối với công ty cổ phần chưa niêm yết có giống với hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH không? Và cá nhân có phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp này không? Cùng Uy Danh tìm hiểu vấn đề này nhé.

– Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết được coi là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Theo Điều 4 của thông tư 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

“b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.”

– Thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần tại công ty chưa niêm yết được xác định giống với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

Theo Điều 16, Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%

Như vậy, thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần chưa niêm yết được được xác định như thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Tham khảo Công văn trả lời của Bộ tài chính tại: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/thue/page146/hdttncc_chitiet?id=144894&_afrLoop=86316756312591382#!%40%40%3F_afrLoop%3D86316756312591382%26id%3D144894%26_adf.ctrl-state%3D17ecbfzj5p_4

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 25/2018/TT-BTC
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
English version

Is the transfer shares of unlisted joint stock companies the same as the transfer of contributed capital in limited liability companies? And do individuals have to pay PIT when transferring shares in this enterprise? Let’s find out about this with Uy Danh.

– Income from transfer of shares of unlisted joint stock companies is considered income from transferring securities.

According to Article 4 of Circular 25/2018/TT-BTC, amend and supplement Point b, Clause 4, Article 2, Circular No. 111/2013/TT-BTC:

“b. Incomes from transfer of securities including income from transfer of stocks, rights to purchase stocks, bonds, treasury bills, fund certificates and other types of securities as prescribed in Clause 1, Article 6 of the Law on Securities. stock. Incomes from transfer of stocks of individuals in a joint stock company as prescribed in Clause 2 Article 6 of the Law on Securities and Article 120 of the Law on Enterprises.”

– PIT when transferring shares in unlisted companies is determined to be the same as income from securities transfer:

According to Article 16, Circular 92/2015/TT-BTC:

“a) Taxable income

Taxed income from securities transfer is determined to be the securities transfer price at a time.

a.1) The securities transfer price is determined as follows:

a.1.2) For securities other than those mentioned above, the transfer price is the price written on the transfer contract or the actual transfer price or the price according to the accounting books of the unit having transferred securities at the time. prepare the latest financial statement in accordance with regulations of law on accounting before the time of transfer.

  1. b) Tax rates and tax calculation methods:

Payable personal income tax = Price of securities transfer each time x Tax rate of 0.1%

As such, the PIT when transferring shares in unlisted joint stock companies is determined as PIT from the transfer of securities.

Reference to the Ministry of Finance’s response letter at: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/hoidap/thue/page146/hdttncc_chitiet?id=144894&_afrLoop=86316756312591382#!%40%40%3F_afrLoop%3D86316756312591382%26id%3D144894%26_adf.ctrl-state%3D17ecbfzj5p_4

Legal grounds:

– Circular 25/2018/TT-BTC;

– Circular 92/2015/TT-BTC

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Thảo Linh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.