Thuế GTGT dự án đầu tư mở rộng được hoàn?

Vấn đề xác định thuế GTGT dự án đầu tư mở rộng được hoàn hay không hiện nay còn nhiều bất cập. Về cơ bản, dự án mở rộng hiện nay không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp nên xem xét thành lập dự án đầu tư mới.

Kê khai thuế GTGT dự án đầu tư mở rộng

Lưu ý rằng, thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng được kê khai tại mẫu 01/GTGT cùng hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường chứ không được kê khai riêng trên mẫu 02/GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 2100/CT-TTHT (Tải công văn tại

Công văn kê khai thuế GTGT dự án mở rộng (2100/CT-TTHT)

Không được hoàn thuế GTGT dự án mở rộng 

Về cơ bản, dự án mở rộng hiện nay không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp nên xem xét thành lập dự án đầu tư mới.

Trích dẫn công văn số 13751/BTC-CST: 

Bộ Tài chính đã nhận được kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển tới tại công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

1. Nội dung kiến nghị

a) Đề nghị nghiên cứu trình sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật quản lý thuế, về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng như sau: Hiện tại, Luật chỉ quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới đủ điều kiện theo quy định, chưa có quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng; để tạo thuận lợi về tài chính cho doanh nghiệp, đề nghị đưa quy định bổ sung được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng như sau: “Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Đối với dự án đầu tư mở rộng đồng thời phải đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mở rộng.”. (Tiêu chí dự án đầu tư mở rộng quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN như sau:

“Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.”)…

Trả lời của Bộ Tài chính

a) Đối với kiến nghị tại điểm a mục 1

Tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế quy định:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Theo đó, đối với kiến nghị đề nghị bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng theo tiêu chí đã được quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính xin ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật thuế GTGT vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Cơ sở pháp lý: 

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về các trường hợp hoàn thuế, nêu:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

…”

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 01/7/2016 hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế; tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, nêu:

“a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều nàytrừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

…”

Dự thảo thông tư thay thế thông tư 219/2013/TT-BTC có đoạn:

“…3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
Dự án đầu tư mới quy định tại điểm này bao gồm: Dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường…”

 

 

Biên soạn: Nguyễn Văn Tĩnh/ Trần Thị Thanh Thảo/Bùi Thị Hường – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.