Thay đổi quy định về hóa đơn điện tử (Dự kiến)

Tổng Cục thuế có công văn số 2336/TCT-CS về đề xuất sửa đổi Nghị định số 123, Thông tư số 78 áp dụng thay đổi quy định về hóa đơn điện tử. Một số thay đổi dự kiến quan trọng

Lập hóa đơn

> Lập đồng thời Hóa đơn điện tử và Biên lai điện tử trên một định dạng dữ liệu điện tử

> Căn cứ pháp lý cho nguồn chi trả từ NSNN cho chương trình Hóa đơn may mắn

Thời điểm lập hóa đơn

> Thay đổi quy định về thời điểm lập hóa đơn với trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, cần có thời gian đối soát số liệu; hoạt động kinh doanh của các tố chức tín dụng; hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Nội dung của hóa đơn

> Bảng kê đính kèm hóa đơn

> Thể hiện chiết khấu thương mại, giảm giá trên hóa đơn

> Khoảng thời gian tối đa giữa thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn trến hóa đơn điện tử

> Bổ sung thêm trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Áp dụng hóa đơn điện tử khỉ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

> Các doanh nghiệp lớn có nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động kinh doanh thuộc 15 lĩnh vực được đáp ứng sử dụng HĐĐT không mã theo khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế và không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì được sử dụng HĐĐT không mã;

Xử lý sai sót

> Hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế được điều chỉnh, thay thế cho nhiều hóa đơn

> Nếu đã lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế thì không cần gửi Mau số 04/SS-HĐĐT

> Trường họp hủy hóa đơn khi không cung cấp dịch vụ thì cơ quan thuế sau khi nhận Mẫu 04/SS-HĐĐT thì cơ quan thuế sẽ thông báo đến người mua

> Việc kết nối chuyển dữ liệu Biên lai điện tử và quy định về định dạng và kết nối chuyển dữ liệu Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

> Thủ tục hành chính đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN làm căn cứ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010

Công văn 2336/TCT-CS:

The General Department of Taxation issued Official Letter No. 2336/TCT-CS on the proposal to amend Decree No. 123, Circular No. 78 applying changes to regulations on electronic invoices. Some important draft changes

Invoice
> Simultaneous creation of E-Invoices and E-Receipts on one electronic data format
> Legal basis for payment from the state budget for the lucky invoice program

Invoice time
> Change the regulations on the time of invoicing for the case of providing services in large quantities, it takes time to verify the data; business activities of credit institutions; petroleum business…

Contents of the invoice
> List of invoices attached
> Show trade discount, discount on invoice
> Maximum time interval between digital signing and invoicing on e-invoices
> Add the case that e-invoices do not necessarily have all the contents

Apply electronic invoices to sell goods and provide services
> Large enterprises with many business activities, including business activities in 15 fields, are eligible to use e-invoices without code according to Clause 2, Article 91 of the Law on Tax Administration and are not subject to high tax risks. can use e-invoice without code;

Error handling
> Adjustment or replacement invoice is adjusted, supersedes multiple invoices
> If an adjustment or replacement invoice has been issued, there is no need to send Form 04/SS-HDĐT
> In case the invoice is canceled when the service is not provided, the tax authority after receiving the Form 04/SS-HDDT will notify the buyer.
> Data transfer connection E-receipt and regulations on format and connection of data transfer E-document withholding PIT

Biên soạn: Đỗ Thị Thúy Hường – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.