Quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế TNCN, TNDN

Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý là khoản đóng góp bắt buộc với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập. Theo đó, nội dung thực hiện được quy định tại nghị định 91/2014/NĐ-CP và có chế tài phạt theo nghị định 104/2017/NĐ-CP về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo Nghị Định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014. Đối với cá nhân nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 hàng năm.

Vậy thì số phải nộp hàng năm được xác định như thế nào? Chi phí này có được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân? Hay có được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp?

(Trích công văn 3325/BNN-PCTT)

Vậy chính sách thuế với khoản đóng góp quỹ này được thực hiện như thế nào?

1. Về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Hiện nay vẫn chưa có quan điểm thống nhất rằng chi phí nộp Quỹ phòng chống thiên tai được trừ hay không được trừ khỏi thu nhập chịu thuế của Thu nhập cá nhân.

Theo quan điểm của một số công văn thì khoản chi phí nộp Quỹ phòng chống thiên tai không thuộc đối tượng giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được hướng dẫn tại khoản 3, điều 9, Thông tư 111/2013-TT-BTC và sẽ không được trừ khi tính thuế TNCN.  Tham khảo công văn số 99/CT-TTHT Chính sách Thuế của Tổng cục thuế TP. Hồ Chí Minh năm 2016.

Tuy nhiên ngày 11/8/2020, Tổng cục thuế đã có công văn trả lời cho rằng: “Trường hợp người lao động tại các tổ chức có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo Nghị định số 94/2014/ND-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì người lao động được tính giảm trừ đối với khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.” Do đó, thông qua công văn này, chúng ta có thêm quan điểm và căn cứ để thực hiện khấu trừ khoản đóng góp này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Tham khảo công văn số 3275/TCT-DNNCN chính sách thuế TNCN ngày 11/8/2020:

 

2. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Đối với Thuế TNDN thì quỹ phòng chống thiên tai được trừ khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện quy định tại điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC và mức chi phí phù hợp theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP.

Tham khảo công văn số 4588/CT-TTHT ngày 28/1/2019.

 

English version

The Disaster Prevention Fund established at the provincial level, managed by the provincial People’s Committee is a compulsory contribution to independent accounting economic organizations. Accordingly, the content of implementation is prescribed in Decree 91/2014 / ND-CP and has sanctions according to Decree 104/2017 / ND-CP on sanctioning of administrative violations in the field of natural disaster prevention and control ; exploitation and protection of irrigation works; dike.

So how is tax policy with this fund contribution done?

1. Regarding personal income tax (PIT) obligations:

At present, there is no consensus on whether or not the cost of a Disaster Prevention Fund is deducted or deducted from the taxable income of Personal Income. From the perspective of a number of official dispatches, the costs paid to the Disaster Prevention Fund are not eligible for deduction for charitable, humanitarian and study-making contributions under Clause 3, Article 9, of the Circular. 111/2013-TT-BTC and will not be deducted when calculating PIT so to avoid risks, individuals and organizations should not include this deduction from income subject to PIT.

According to the provisions of Decree No. 94/2014 / ND-CP dated October 17, 2014, employees in the enterprise will make a contribution to the Disaster Prevention Fund of 1 day salary / person / year above the minimum wage. region.

– Previously, most of the opinions of some tax authorities, this expense was not deducted from the income subject to Personal income tax, but on August 11, 2020, the General Department of Taxation issued an official letter to reply, opposition completely compared to the old point of view, saying: “In the case of employees at organizations that contribute to the Disaster Prevention Fund established under Decree No. 94/2014 / ND-CP dated October 17, 2014 of the Government, the employee is entitled to the deduction of the above contribution to the taxable income of personal income from salaries and wages. ”

Therefore, through this official letter, we have more opinion and bases to deduct this contribution from the employee’s personal income taxable income.

2. Regard the corporate income tax (CIT) obligation:

For CIT, the disaster prevention fund is deducted unless it simultaneously satisfies the conditions specified in Article 4, Circular 96/2015 / TT-BTC and the appropriate expense level under Decree 94/2014 / ND- CP.

[collapse]

 

Biên soạn: Trần Thanh Thảo – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.