Quy định về trách nhiệm tài chính đối với doanh nghiệp khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Quy trình, thủ tục về việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Điều lệ công ty không được trái với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. Về thời gian hoạt động thì công ty tài chính có thời gian hoạt động tối đa là 50 năm, nếu muốn gia hạn thêm thời gian hoạt động thì cần phải được phía Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Mỗi lần gia hạn thời gian hoạt động thì cũng không thể gia hạn quá 50 năm.

Quy định về công ty tài chính

D) Trình tự, thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thực hiện theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cho vay trả góp là hình thức cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng, theo đó công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận trả nợ gốc và lãi tiền vay theo nhiều kỳ hạn. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép). Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính; không được bán, chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho cá nhân, tổ chức khác, trừ trường hợp bên cho thuê và bên thuê có thỏa thuận khác trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Quy định về công ty tài chính

Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà công ty đã thanh toán, cấp cho từng thành viên Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo thường niên của công ty và cho các cổ đông. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại các Điều 10, 11, 12 và 13 Thông tư này. Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày không còn là công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, công ty tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của chính mình, sau khi thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán việc mua lại cổ phiếu.

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói UY DANH

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy Danh đứng vai trò như 1 giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giá rẻ do Uy Danh cung cấp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất cùng với quá trình hoàn thiện nhanh chóng. Cam kết thành công 100%, không phát sinh chi phí ẩn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Uy Danh với 3 năm kinh nghiệm và hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp có trong tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn trong thời gian ngắn nhất với mức giá cạnh tranh.

Comments are closed.