Một số tồn đọng của luật thuế

Mặc dù nhiều vấn đề đã được đưa ra hướng xử lí tại các văn bản pháp quy, tuy nhiên, do các văn bản thường xuyên thay đổi cũng như các hoạt động kinh doanh của nền kinh tế có nhiều dạng thức mới, hiện nay vẫn còn một số vấn đề tồn đọng chưa được thống nhất. Một số nôị dung được hướng dẫn tại công văn số 3720/TCT-CS ngày 1 tháng 10 năm 2018 được tóm tắt như dưới đây

1,  Về chi phí tiêu hao vượt định mức

Mặc dù thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu và chỉ quy định các khoản chi phí nguyên vật liệu vượt định mức của Nhà nước ban hành mới không được trừ khi tính thuế, tuy nhiên, khi kiểm tra thuế, căn cứ theo định mức của doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan (Nếu có), cơ quan thuế có quyền ấn định lại chi phí nguyên vật liệu hợp lý hoặc loại các khoản chi phí nguyen vật liệu vượt định mức do không tương ứng với doanh thu tạo ra. Biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan và bảng định mức nguyên vật liệu đăng ký với Hải quan là một trong những căn cứ làm cơ sở ấn định thuế TNDN.

Xem thêm xử lý chi phí nguyen vật liệu vượt định mức tại:

 

2, Về ưu đãi thuế TNDN với hoạt động thương mại

Theo quan điểm của Tổng Cục thuế, nếu Công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh thương mại và có tăng vốn thực hiện hoạt động đầu tư tương ứng thì các khoản thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại địa bàn ưu đãi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc xác định địa điểm phát sinh thu nhập của họa động thương mại được thực hiện như thế nào khi thông tư 96/2015/TT-BTC có hướng dẫn khá cụ thể cho trường hợp thu nhập của hoạt động sản xuất, xây dựng, dịch vụ thì thu nhập của hoạt động thương mại lại không được đề cập?

Theo hướng dẫn tại công văn này, ưu đãi thuế TNDN với hoạt động thương mại xem xét trên cơ sở thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi (Hàng hóa được mua vào và nhập kho tại địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp sau đó bán ra bên ngoài) mà không phụ thuộc vào việc người mua hàng có hay không đặt trụ sở tại địa điểm ưu đãi. Mặc dù vậy, đây là vấn đề phức tạp và chắc chắn sẽ còn có nhiều quan điểm khác nhau khi xử lý ưu đãi thuế TNDN cho hoạt động này.

 

 

 3, Về tỷ giá tính thuế nhà thầu

Do không được cập nhật thường xuyên, đến nay vẫn nhiều kế toán áp dụng tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước để tính thuế nhà thầu nước ngoài theo công văn số 2935/TCT-CS. Tuy nhiên, tỷ giá này chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu thực hiện dự án ODA, các trường hợp khác, kế toán cần sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để tính thuế. Theo quan điểm của Tổng Cục thuế, tỷ giá này là tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại tại Việt Nam nơi bên Việt Nam thanh toán tiền đi cho tổ chức nước ngoài vì đây là tỷ giá dùng để ghi nhận chi phí của bên Việt Nam.

 

English version

Although many issues have been regulated in the legal documents, due to the constantly changing documents as well as the business activities of the economy, there are many new forms of businesses. Some outstanding issues have not been agreed. Some of the contents guided in Official Letter No. 3720 / TCT-CS of October 1, 2018 are summarized as follow

(1) Regarding the expense of consumption in excess of the norm

Although Circular No. 96/2015 / TT-BTC dated June 22, 2015 removed the regulation on businesses having to build and manage their consumption norms of raw materials and materials and only stipulate expenses. raw materials and materials in excess of the norms promulgated by the State shall not be deducted when calculating CIT, however, upon tax examination, based on the norms of enterprises registered with customs offices (if any) and tax authorities. have the right to re-set reasonable raw material costs or eliminate material cost expenses in excess of the norms that do not correspond to the turnover generated.

 

(2) Regarding the taxable exchange rate of contractors

Because it is not updated regularly, many companies apply central rates to calculate foreign contractor tax according to Official Letter No. 2935/TCT-CS. However, this rate is only applied in the case of contractors implementing ODA projects, in other cases, accountants need to use actual exchange rates to calculate taxes. Per the General Department of Taxation’s opinion, this exchange rate is the selling rate of a commercial bank in Vietnam where the Vietnamese party pays money to foreign organizations as this is the exchange rate used to record the party’s expenses.

 

(3) CIT incentives for commercial activities

In the view of the General Department of Taxation, if the Company has registered its business line of trade and has increased capital to implement corresponding investment activities, the income eligible for CIT incentives is the entire income arising from preferential area. However, the question is how to determine the income generating?

According to the guidance in this Official Letter, CIT incentives for commercial activities are considered based on the fact that they meet the preferential conditions (Goods are purchased and warehoused at the project execution location located in the industrial zone (then sell to outside) regardless of whether the buyer is located at the preferred location.

However, this is a complicated issue and there will certainly be many different points of view when dealing with CIT incentives for this activity.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.