Một cá nhân có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty hay không?

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập. Do đó, đây là một chức vụ rất quan trọng của một công ty. Vậy một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty được không?

Ý kiến của Uy Danh ở vấn đề này như sau:

Theo pháp luật về kế toán, hành vi bị nghiêm cấm không bao gồm việc cá nhân làm kế toán trưởng cho nhiều công ty, vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, cá nhân có thể làm kế toán trưởng cho nhiều đơn vị kế toán khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện để một cá nhân trở thành kế toán trưởng cho nhiều doanh nghiệp không có quy định rõ ràng nên có thể có một số quan điểm như sau

 

1, Cá nhân chỉ được làm kế toán trưởng cho nhiều đơn vị kế toán nếu đáp ứng điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

 

Đây là quan điểm được đưa ra theo ý kiến trả lời của Bộ Tài chính công bố trên Website, theo đó, việc ký kết hợp đồng giữ chức vụ kế toán trưởng cho nhiều đơn vị được xem là quá trình cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán và chỉ được thực hiện khi cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và đã đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định (Điều 56, 58 Luật Kế toán).

2, Cá nhân có thể làm kế toán trưởng cho nhiều đơn vị kế toán theo dạng hợp đồng lao động

 

Theo điều 21 Bộ luật lao động 2019 quy định về Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động như sau: “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.”

Như vậy, nếu cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm làm kế toán hoặc không đủ điều kiện làm kế toán trưởng thì được phép làm kế toán trưởng tại nhiều đơn vị khác nhau.

Do quy định của pháp luật không rõ ràng, theo quan điểm của chúng tôi:

=> Nếu cá nhân có “Chứng chỉ hành nghề”, có đăng ký kinh doanh (Hộ kinh doanh) dịch vụ kế toán thì việc ký kết hợp đồng làm kế toán trưởng cho nhiều đơn vị kế toán thuộc dạng hợp đồng dịch vụ theo điều chỉnh của Luật Thương mại

Các trường hợp khác, cá nhân ký kết hợp đồng làm kế toán trưởng cho nhiều đơn vị kế toán thuộc dạng hợp đồng lao động theo điều chỉnh của Luật Lao động

Tham khảo trích dẫn Luật

Căn cứ Đièu 19, 20, Bộ Luật Lao động 45/2019/QH14 năm 2019 quy định Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động như sau:

“ Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết”

Căn cứ Điều 54 Luật Kế toán năm 2015 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng và quy định tại Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP về bổ nhiệm kế toán trưởng

Trích dẫn công văn

 

Theo hướng dẫn của Bộ tài chính: https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/71261

 

English version

Chief Accountant is a professional title appointed to accountants with high professional qualifications, good ethical qualities and ability to manage, organize the accounting work in the company. Therefore, this is a very important position in a company. So can a person be the chief accountant in many companies?

According to the accounting law, the prohibited actions do not include individual chief accountant for many companies, so, in our opinion, an individual can be the chief accountant for many different companies. However, the conditions for an individual to become the chief accountant for many businesses are not clearly regulated, so there are some views as follows:

  1. An individual may only act as chief accountant for many companies if he / she satisfies the conditions for practicing accounting services.

This is the opinion given according to the answer of the Ministry of Finance published on the Website, accordingly, the signing of the contract to hold the position of chief accountant for many companies is considered as a process of individual providing  accounting service and done only when individuals have a practicing accountancy certificate and have registered to provide accounting services as prescribed (Articles 56 and 58 of the Law on Accounting).

  1. Individuals can work as chief accountant for many companies in the form of labor contracts

According to Article 21 of the Labor Law 2019, the following provisions on concluding labor contracts with many employers: “An employee can sign labor contract with many employers, but must ensure  the full implementation of the signed contents. ”

Thus, if the individual is not prohibited from acting as an accountant or is not qualified to be a chief accountant, he is allowed to work as chief accountant in many different companies.

Due to the unclear legislation, in our opinion

– If an individual has a “practicing certificate”, has a business registration (Business household) in accounting services, the signing of a contract to be a chief accountant for many companies is in the form of a service contract according to the Commercial Law

– In other cases, individuals who sign contracts to work as chief accountants for many companies  are in the form of labor contracts as regulated by the Labor Law.

Law Basis:

o Pursuant to Decree 19, 20, Labor Code 45/2019 / QH14 in 2019 stipulates that Signing a labor contract with many employers is as follows:

“An employee can enter into a labor contract with many employers, but must ensure the full implementation of the signed contents”

o Pursuant to Article 54 of the Law on Accounting 2015 providing for the standards and conditions of chief accountants and Article 20 of Decree No. 174/2016 / ND-CP on the appointment of chief accountants

According to the guidance of the Ministry of Finance: https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/71261

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.