Không gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg lần đầu tiên công bố dịch “Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”. Có thể thấy dịch bệnh này đã tác động tiêu cực tới rất nhiều hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, dẫn tới rủi ro tiềm tàng về việc chậm tiến độ kiểm toán và nộp báo cáo tài chính năm 2019. Thực tế ở các quốc gia khác, một số Sở Giao dịch Chứng khoán các nước đã cho phép lùi thời hạn công bố thông tin do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông…

 

Trên cơ sở đó, hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã gửi văn bản số 013-2020/VACPA tới Bộ Tài chính đề nghị cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh được lùi thời hạn nộp BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin chậm nhất đến ngày 30/04/2020. Phúc đáp văn bản này, Bộ Tài chính Việt Nam đã có câu trả lời, tóm tắt nội dung như sau

1.Về gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm

Theo công văn số 157/QLKT-DN của Cục Quản lý giám sát Kế toán, kiểm toán:

“Pháp luật chung về kế toán không có quy định cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm”

Như vậy có thể hiểu, thời hạn công khai báo cáo tài chính năm 2019 vẫn được thực hiện như bình thường, đó là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (31/12/2019).

2.Về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Theo công văn số 157/QLKT-DN của Cục Quản lý giám sát Kế toán, kiểm toán và Công văn số 1265/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, căn cứ quy định về gia hạn BCTC năm đã được kiểm toán tại Điều 8, Điều 11 và việc tạm hoãn công bố BCTC đã được kiểm toán tại Điều 6 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính

– Công ty đại chúng công bố việc tạm hoãn công bố thông tin và nêu lý do

– Báo cáo tạm hoãn công bố thông tin đến ƯBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán;

– Ngay sau khi khắc phục được, doanh nghiệp phải công bố đầy đủ các thông tin theo quy định

 

VACPA khuyến nghị trường hợp còn những điểm cần hỗ trợ, doanh nghiệp có thể gửi văn bản tới Bộ Tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc nộp và công bố thông tin để Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.

Tham khảo

CV 013 VACPA kien nghi lui thoi han nop BCTC 2019 da duoc KiT do tac dong dich Covid-19

CV 035 – 2020-VACPA Lui thoi han nop BCTC nam 2019 da duoc kiem toan do tac dong dich Covid 19

CV 157-QLKT-DN Lui thoi han nop BCTC nam 2019 da duoc kiem toan do tac dong dich Covid 19

CV 1265 UBCKNN GSDC

English version

On February 1, 2020, the Prime Minister of Vietnam signed Decision No. 173 / QD-TTg announcing the first “Acute respiratory infection caused by a new strain of Corona virus”. This disease has negatively affected many activities of businesses in the economy, leading to potential risks of delayed auditing and submission of financial statements in 2019. In other countries, some stock exchange markets have allowed to postpone information disclosure due to the influence of Covid-19 epidemic such as Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange …

On that basis, the Vietnam Association of Certified Public Accountant (VACPA) has sent a document No. 013-2020 / VACPA to the Ministry of Finance proposing to allow enterprises directly affected by the epidemic to postpone the deadline for submission of the audited financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2019 to the competent State agency and disclosed information no later than April 30, 2020. In response to this document, the Ministry of Finance of Vietnam has the answer, summarizing the content as follows

1. Regarding the extension of time for publication of annual financial statements

According to Official Letter No. 157 / QLKT-DN: “The general law on accounting does not specifically stipulate cases where enterprises are allowed to postpone and publicize annual financial statements.” As such, it can be understood that the deadline for publicizing the 2019 financial statements is still as usual, which is 90 days from the end of the fiscal year 2019 (December 31, 2019).

2. Information disclosure on the stock market

According to Official Letter No. 157 / QLKT-DN and Official Letter No. 1265 / UBCK-GSĐC of the State Securities Commission, based on the provisions on extension of audited annual financial statements in Article 8, Article 11 and the suspension of the announcement of audited financial statements in Article 6 of Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance – Public companies announce the suspension of information disclosure and state the reasons – Report on suspension of information disclosure to the SSC and Stock Exchange – Immediately after being overcome, the enterprise must disclose all information as prescribed

VACPA recommends that in case there are still points in need of support, businesses can send a document to the Ministry of Finance, specifying evidence of the impact of the disease on the submission and disclosure of information for specific guidance from the Ministry of Finance.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.