Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn Kế toán

Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn kế toán sẽ giúp người học sắp xếp được thời gian và phân bổ lượng kiến thức phù hợp với bản thân để ôn thi hiệu quả

Bài viết sau đây sẽ cung cấp một  lộ trình tự ôn CPA – Môn Kế toán dựa trên các khảo sát mà Uy Danh đã thực hiện. Trước đó, hãy cùng xem sắp xếp các nội dung ôn thi như thế nào?

STT Thời gian Quy đổi Nhóm nội dung Nội dung Chú ý
0 Tuần 1 Khởi động Xác định mục tiêu và lập KH ôn thi phù hợp với mục tiêu và khả năng bản thân: Trả lời các câu hỏi sau
(1) Chứng chỉ CPA là gì? Thời hạn của chứng chỉ?
(2) Khi sở hữu chứng chỉ CPA, cá nhân được lợi ích như thế nào?
(3) Đối tượng miễn thi vẫn được cấp chứng chỉ CPA?
(4) Quy trình đăng ký thi tại Việt Nam
(5) Cấu trúc các môn thi của kỳ thi, cách tính điểm
(6) Làm thử đề thi thử mẫu (Sưu tập) để kiểm tra trình độ
(7) Xác định mục tiêu và tập trung vào các nội dung chính trướcKiến thức cơ bản của một số phân hệ chi tiết
(1) Kế toán tiền và tiền lương, kế toán ngoại tệ và xuất nhập khẩu
(2) Kế toán hàng tồn kho
(3) Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
(4) Kế toán các khoản đầu tư tài chính
(5) Kế toán bán hàng và xác định kết quả
(6) Lập báo cáo tài chính, gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(7) Kế toán dự phòng, sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ, sai sót và các bút toán điều chỉnh
Lý thuyết chung

Luật Kế toán số 88/2015/QH13

3b1.-Luat-ke-toan-88_2015_QH13_Vn

– Quy trình kế toán
– Yêu cầu thông tin kế toán
– Các nguyên tắc kế toán
– Các yếu tố của BCTC, các đối tượng của báo cáo tài chính, phân loại đúng các đối tượng thường gặp trên báo cáo tài chính
– Hai phương trình kế toán cơ bản và hệ thống tài khoản, định khoản kế toán nguyên lý
– Ví dụ bài tập phân loại các đối tượng trên phương trình kế toán
– Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC
CPA – Môn Kế toán – Buổi 1 – Ôn tập chung
1 Kế toán tiền và kế toán tiền lương Kế toán tiền
1. Kế toán tiền Việt Nam
1.1. Quy trình kế toán tiền
1.2. Nguyên tắc kế toán tiền
1.3. Kết cấu tài khoản tiền và các giao dịch thường gặp
1.4. Trình bày số dư các TK trên BC tài chính
1.5. Bài tập minh họa kế toán tiền2. Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ xuất nhập khẩu
2.1. Tỷ giá – Kế toán XNK trực tiếp và thuế XNK
2.2. Kế toán XNK ủy thác
2.3. Bài tập minh họa kế toán tỷ giá và XNK
2.4. Kế toán chuyển đổi BCTC của công ty ở nước ngoàiKế toán tiền lương1. Quy trình kế toán tiền lương
2. Tỷ lệ bảo hiểm và thuế TNCN
3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
4. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản kế toán tiền lương
5. Trình bày số dư các TK trên BC tài chính
 https://gonnapass.com/cpa-mon-ke-toan-buoi-2-ke-toan-tien/
2 Tuần 2 Kế toán hàng tồn kho 1. Quy trình kế toán hàng tồn kho
1.1.Phân loại hàng tồn kho – Lưu ý một số TH đặc biệt
1.2. Quy trình kế toán hàng tồn kho
1.3. Các phương pháp theo dõi hàng tồn kho2. Hàng nhập kho
2.1. Nguyên tắc giá gốc kế toán HTK nhập
2.2. Các chi phí không tính vào giá gốc HTK – Lưu ý định phí SXC
2.3. Bài tập minh họa giá gốc hàng tồn kho – nhập kho3. Hàng xuất kho
3.1. Nguyên tắc giá gốc kế toán HTK xuất
3.2. Bài tập minh họa giá gốc hàng tồn kho – xuất kho4. Hạch toán
4.1. Kết cấu chung TK HTK – Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK HTK
4.2. Kiểm kê đối chiếu kiểm soát rủi ro về hàng tồn kho
4.3. Dự phòng giảm giá HTK và ví dụ
4.4. Bài tập minh họa kế toán HTK
 https://gonnapass.com/cpa-mon-ke-toan-buoi-3-ke-toan-hang-ton-kho/
3 Tuần 3 Kế toán gía thành sản xuất giản đơn và kế toán thành phẩm Kế toán thành phẩm
1. Tổng quan về kế toán sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1. Phân loại chi phí và giá thành (Tự đọc)
1.2. Quy trình kết chuyển giá thành
1.3. Bài tập minh họaKế toán quản trị giá thành sản xuất giản đơn
2.1. Phương trình sản lượng
2.1.1. Xác định khối lượng và khối lượng tương đương – Phương pháp bình quân
2.1.2. Xác định khối lượng và khối lượng tương đương – Phương pháp nhập trước xuất trước
2.2. Xác định chi phí đơn vị và giá trị sản phẩm dở dang
2.2.1. Xác định chi phí đơn vị
2.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo NVL – Bài tập minh họa
2.2.3. Phương pháp đánh giá SPDD theo sản lượng tương đương – Bài tập minh họa
2.3. Tính giá thành sản phẩm
2.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn – Bài tập minh họa
2.3.2. Phương pháp tính giá thành hệ số – Bài tập minh họa
2.3.3. Phương pháp tính giá thành tỷ lệ – Bài tập minh họa
2.3.4. Phương pháp tính giá thành phức tạp – Kết chuyển tuần tự
2.3.5. Phương pháp tính giá thành phức tạp – Kết chuyển song song
2.3.6. Minh họa lập báo cáo sản xuất
4 Tuần 4 Kế toán chi phí trả trước và tài sản cố định Kế toán Chi phí trả trước
1.1. Nhận biết chi phí trả trước – Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK 242Lý thuyết chung về TSCĐ
2.1. Quy trình kế toán TSCĐ
2.2. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định + Ví dụKế toán tăng tài sản cố định
3.1. Nguyên tắc giá gốc kế toán TSCĐ tăng – Các chi phí không tính vào giá gốc TSCĐ – Lưu ý nhập kèm linh kiện  thay thế Ví dụ
3.2. Kết cấu chung TK TSCĐ
3.3. Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK TSCĐKế toán hao mòn tài sản cố định
4.1. Nguyên tắc khấu hao tài sản cố định
4.2. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định
4.3. Chi phí khấu hao tài sản cho mục đích tính thuế
4.4. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
4.5. Kết cấu chung TK 214 – Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK 214
4.6. Bài tập minh họa khấu hao TSCĐKế toán sửa chữa tài sản cố định
5.1. Phân biệt sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ
5.2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
5.3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản
Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư Kế toán giảm tài sản cố định
1.1. Kế toán giảm TSCĐ
1.2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
1.3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoảnKế toán bất động sản đầu tư
2.1. Phân loại tài sản là bất động sản đầu tư
2.2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
2.3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoảnTSCĐ khác
3.1. TSCĐ vô hình
3.2. TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động
5 Tuần 5 Kế toán nợ phải trả, vốn chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán NPT và phân loại nợ phải trả (Tự đọc)
2. Kết cấu chung các tài khoản nợ phải trả – Kết cấu TK 331
3. Kết cấu TK 335 và phân biệt với TK 352
4. Bài tập minh họa
5. Kết cấu TK 341 – Kế toán chi phí đi vay
6. Kết cấu TK 343
7. Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu (Tự đọc)
8. Vốn chủ sở hữu và các nguồn quỹ – TK 4xx
9. Bài tập minh họa
10. Tính lãi trên cổ phiếu
6 Tuần 6 Kế toán doanh thu – chi phí Kế toán doanh thu bán hàng
1.1. Quy trình kế toán bán hàng
1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu + Ví dụ
1.3. Kết cấu chung TK doanh thu, thu nhập
1.4. Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK 511
1.4. Các chứng từ – nghiệp vụ chi tiết trên TK Phải thu
1.5. Kế toán hàng hóa theo các phương thức bán hàng
1.6. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.7. Kế toán doanh thu tài chính và thu nhập khác
1.8. Bài tập minh họaKế toán chi phí
2.1. Kế toán chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí khác
2.2. Chi phí được trừ – TNDN
2.3. Các bút toán cuối kỳ kế toán – Dạng bài lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Bài tập minh họa
7 Tuần 7 Kế toán báo cáo tài chính
Kế toán thuế
Nguyên tắc chung nhất lập BCĐKT – BCKQKD
1.1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp
1.2. Minh họa câu hỏi về phương pháp lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp
1.3. Cơ sở số liệu lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệpBáo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.1 Tổng quan về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2 Nguyên tắc chung lập báo cáo lưu chuyển tiền tệDự phòng và các bút toán điều chỉnh
Các sự kiện sau ngày khóa sổ – Sai sót và gian lận của BCTCTK thuế chung
1. Kế toán thuế tiêu dùng
1.1. Kế toán thuế GTGT – Các đối tượng thuế GTGT
1.2. Thuế TTĐB
2. Kế toán thuế thu nhập
2.1. Kế toán thuế TNCN
2.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2.3. Kế toán thuế khác
8 Tuần 8 Kế toán các khoản đầu tư 1. Phân loại các khoản đầu tư và nguyên tắc kế toán
2. Chứng khoán kinh doanh – TK 121
3. Đầu tư nắm giữ chờ đáo hạn – TK 128 – Dự phòng giảm giá
4. Đầu tư vào đơn vị khác – TK 221, 222, 228
5. Kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh
6. Kế toán hợp nhất kinh doanh trong giao dịch sáp nhập – hợp nhất
9 Tuần 9 Kế toán hợp nhất BCTC 1. Phương pháp vốn chủ sở hữu hợp nhất kinh doanh
2. Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính tập đoàn
2.1. Xác định mối quan hệ đầu tư công ty mẹ – công ty con
2.2. Một số quy định lập BCTC hợp nhất
2.3. Trình tự lập BCTC hợp nhất
10 Tuần 10 Kế toán quản trị thông tin thích hơp 1. Nhận diện thông tin thích hợp
2. Các bước phân tích để xác định thông tin thích hợp ra quyết định ngắn hạn
3. Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng – 1
4. Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng – 2
5. Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài
6. Quyết định trong điều kiện sản xuất kinh doanh bị giới hạn
11 Tuần 11 Ôn tập lại Làm đề thi thử tổng hợp
12 Tuần 12 Ôn tập lại Làm đề thi thử tổng hợp

 

Lưu ý: Đây là lộ trình học tập Uy Danh gợi ý. Chúng tôi không sở hữu tài liệu nào và toàn bộ được chia sẻ dưới mục đích phi lợi nhuận.

Tham khảo kế hoạch ôn thi các môn khác:

Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn Thuế

Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn Luật

Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn Tài chính

Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham khảo ngay:

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.