Hóa đơn Grab và Nghĩa vụ thuế của tài xế Grab

Kể từ 01/01/2018, Grab Việt Nam tăng tỷ lệ phân chia doanh thu từ 20% lên 23,6% với lái xe. Mặc dù có nhiều tranh cãi xảy ra, đại diện Grab Việt Nam khẳng định đây không phải hình thức tăng chiết khấu mà bản chất là thu hộ thuế cho Nhà nước. Bên cạnh đó, việc xuất hóa đơn của Grab cũng là vấn đề đang được quan tâm. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây:

Nghĩa vụ thuế với tài xế Grab

Theo công văn số: 384/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 08/02/2017 và theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính, cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Grabtaxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu theo quy định nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ thuế được áp dụng theo bảng dưới đây:

Đối với tài xế Grab ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với Công ty Grabtaxi, Công ty Grab có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định với phần doanh thu cá nhân được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Như vậy, Grab sẽ khấu trừ 4,5% nghĩa vụ thuế (gồm 3% thuế giá trị gia tăng và 1,5% thuế Thu nhập cá nhân) trên 80% doanh thu mà tài xế nhận được, tương ứng 3,6%.

Hóa đơn Grab

Mẫu Hóa đơn bán hàng của Grab:

Mẫu Hóa đơn GTGT của Grab:

Bảng kê chi tiết kèm hóa đơn:

Theo hướng dẫn Công văn 11428/CT-TTHT ngày 23/11/2016 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, Grab Taxi có thể áp dụng hình thức ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC, theo đó, Grab Taxi có thể xuất hóa đơn cho khách hàng trên toàn bộ doanh thu bao gồm phần doanh thu được chia của Grab Taxi và phần doanh thu chi cho Hợp tác xã và cá nhân kinh doanh. Do đó, dịch vụ của Grab sẽ có đặc điểm loại hình kinh doanh “xe ôm công nghệ”, Grab hiện đang xuất 2 loại hóa đơn như sau

– Hóa đơn 1: Hóa đơn Giá trị gia tăng của cước phí sử dụng ứng dụng Grab (Phần phí dịch vụ chia sẻ ứng dụng Grab App)

– Hóa đơn 2: Hóa đơn bán hàng (Phần chia sẻ của đối tác vận chuyển ủy nhiệm – Cước phí vận chuyển: đây là hóa đơn bán hàng trực tiếp Grab đứng ra xuất hộ cho các đơn vị vận tải cung cấp dịch vụ vận tải)

Bảng kê chi tiết của Grab sẽ tổng hợp thông tin của Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng

Tổng cước phí: 100% giá trị cuốc xe = Hóa đơn Giá trị gia tăng + Hóa đơn bán hàng

Cần lưu ý, theo hướng dẫn mới nhất ngày 20/8/2020, tại công văn 2581/CT-TTHT, hóa đơn điện tử của Grab kèm bảng kê không được chấp nhận và cần phải điều chỉnh

Căn cứ pháp lý

– Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính

 “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.”

– Theo điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC:

“b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.”

– Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

 

Các Công văn hướng dẫn:

Công văn 384/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 8 tháng 2 năm 2017

 Công văn 11428/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

English version

 

Tax obligation for Grab drivers:

According to Official Letter: 384/TCT-TNCN of the General Department of Taxation dated February 8th, 2017 and according to the provisions at Point b, Clause 2, Article 2 of Circular No. 92/2015/TT-BTC of June 15, 2015 of The Ministry of Finance, the transport businessman enter into a business cooperation contract with Grabtaxi Company or with the transport business organization shall pay VAT and PIT according to a percentage of the turnover as prescribed if there is a monthly turnover of over 100 million. Tax rates are applied in the following table:

Income VAT PIT Total
Driving revenue Revenue x 3% Revenue x 1,5% Revenue x 4,5%
Bonus incentive according to daily turnover / Bonus x 1% Bonus x 1%
Service quality bonus according to star rating / Bonus (From 2 million or more) x 10% Bonus (From 2 million or more) x 10%

 

For Grab drivers who sign a transport business cooperation contract with Grabtaxi Company, Grab Company is responsible for declaring and paying taxes on behalf of individuals as prescribed with the personal revenue divided under business cooperation contracts. As such, Grab will deduct 4.5% of the tax liability (including 3% of the value added tax and 1.5% of the Personal Income Tax) on 80% of the revenue that the driver receives, corresponding to 3.6 %.

 

Grab invoice:

Sale invoice:

VAT invoice:

Detail table attach with VAT invoice:

According to Official Letter 11428/CT-TTHT dated 23/11/2016 of the Tax Department of Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City, Grab Taxi can apply the form of authorizing invoice issuance as prescribed in Article 17 of Circular 39/2014/TT-BTC, accordingly, Grab Taxi can issue invoices to customers for entire revenue. The revenue includes the shared revenue of Grab Taxi and the revenue spent for the cooperative and business individuals. As a result, Grab’s service will feature the “technology-hugging motorbike” business type, Grab currently issues the following two types of invoices.

– Invoice 1: Value-added invoice of the Grab app usage fee (The share of Grab App sharing service fee)

– Invoice 2: Sales invoice (Shared part of authorized transport partner – Freight: this is a direct sales invoice of Grab that stands for shipping units to provide transportation services)

Grab’s detailed list will summarize the information of the VAT Invoice and the Sales Invoice

Total cost: 100% of the value of the vehicle = Value added invoice + Sales invoice

 

Legal basis

– According to Point b, Clause 2, Article 2 of the Ministry of Finance’s Circular No. 92/2015/TT-BTC of June 15, 2015

 “Production, transportation, services associated with goods, construction inclusive of raw materials and materials: VAT rate is 3%; Personal income tax rate is 1.5%. “

– According to Article 2 of Circular No. 92/2015/TT-BTC:

“b) For individuals paying flat tax, the revenue of VND 100 million / year or less to determine that individuals are not required to pay value-added tax or not pay personal income tax is the revenue subject to income tax calculation personal of the year. ”

– According to Article 17 of Circular 39/2017/TT-BTC:

“Article 17. Authorization to issue invoices

1. The seller may authorize a third party to bill the sale of goods and services. Invoices authorized by a third party to be made must still bear the name of the selling unit as the authorized unit and affix the seal on the upper left hand side of the invoice (in case the self-printed invoice is printed from the equipment of the authorized party or the electronic invoice is not required to affix the seal of the authorized unit). The delegation must be made in writing between the authorizing party and the authorized party. “

Instructions

o Dispatch 384/TCT-TNCN

o Dispatch 11428/CT-TTHT

[collapse]

 

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.