Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Năm 2020 được xem là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng với đất nước Việt Nam: Cả nước phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng hay sự kiện Việt Nam lần đầu tiên đảm nhận chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Vì vậy, ngay từ đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chính Phủ đã ra Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó có nội dung liên quan đến việc phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 18 tháng 2 năm 2020, Chính Phủ đã có chỉ thị số 9/CT-TTg về việc yêu cầu các Bô, ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Theo Điều 17 Luật này về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ trên rất nhiều khía cạnh như ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ thông tin… nếu đáp ứng 2 điều kiện về thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng (đối với công ty cổ phần).

Theo chỉ thị số 09/CT-Ttg, một số giải pháp mà Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện được tóm tắt như sau:

Ngoài ra, chỉ thị này cũng nêu rõ về việc cơ quan Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính.

English version

2020 is considered the year of many significant events for Vietnam: The whole country strives to complete the 5-year socio-economic development plan 2016-2020, the first Vietnam event to assume the chairmanship of ASEAN 2020 and non-permanent member of the UN Security Council for the term 2020-2021. Therefore, from the beginning of the year, on January 1, 2020, the Government issued Resolution No. 01/NQ-CP on the main tasks and solutions to implement the Socio-Economic Development Plan and Budget Estimation, which includes content related to the comprehensive development of innovative start-up ecosystem. On February 18, 2020, the Government issued Directive No. 9 / CT-TTg on requiring ministries to direct and organize the effective implementation of solutions and tasks in order to create favorable conditions for creative startups.

According to the Law on Support for Small and Medium-sized Enterprises No. 04/2017 / QH14, creative small and medium-sized start-up businesses are small and medium-sized businesses established to implement ideas based on the exploitation of intellectual and public assets, technology, new business model potential for rapid growth. According to Article 17 of this Law, small and medium-sized creative start-up businesses are supported on many aspects. According to Directive No. 09 / CT-Ttg, some solutions that the Prime Minister requested ministries to implement are summarized as follows:

In addition, this directive also states that state agencies need to research and build institutions for business sectors and fields on the basis of new technologies, which have appeared or have the potential to appear and create favorable conditions for creative startups to carry out administrative procedures.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.