Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Báo cáo tài chính là một bộ phận của hệ thống báo cáo kế toán. Để nắm được các yếu tổ cơ bản của báo cáo tài chính, kế toán cần hiểu được hệ thống báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp thực hiện áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó, hai báo cáo quan trọng nhất là

 • Bảng cân đối kế toán (mô tả tình hình tài chính) và
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mô tả tình hình lãi lỗ của hoạt động kinh doanh).

Các đối tượng phản ánh trên báo cáo này có mối tương quan được thể hiện qua hai phương trình kế toán cơ bản. Mỗi một đối tượng kế toán riêng biệt được mở một hoặc một số tài khoản kế toán để phản ánh tình hình hiện có và sự vận động của nó.

Chúng tôi tóm tắt Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam (theo thông tư số 200/2014/TT-BTC) theo 2 phần chính là Hệ thống tài khoản tóm tắt và Hệ thống tài khoản đầy đủ

 

Xem thêm: Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Public – Tai lieu ve He thong tai khoan – Chart of account

Phụ lục thông tư 200: Phu luc thong tu 200

Ví dụ bài tập vận dụng: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau

 1. Nộp tiền mặt vào tài khoản TGNH
 2. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt
 3. Tạm ứng lương cho nhân viên bằng tiền mặt
 4. Tạm ứng bằng TGNH cho cán bộ đi công tác
 5. Xuất quỹ tiền mặt gửi tiết kiệm 3 tháng
 6. Xuất quỹ tiền mặt gửi tiết kiệm 3 năm
 7. Chi tiền mặt trả tiền điện dùng cho cả doanh nghiệp và phân xưởng sản xuất
 8. Chuyển tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu, dự kiến đầu tư trong 2 năm sẽ bán
 9. Vay dài hạn bằng tiền gửi ngân hàng
 10. Vay ngắn hạn công nhân viên bằng tiền mặt
 11. Chuyển nợ vay dài hạn thành vốn góp của chủ sở hữu
 12. Chuyển khoản ký quỹ để đảm bảo thanh toán cho nhà cung cấp
 13. Nhận được tiền khách hàng đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng
 14. Nhận được trước tiền thuê nhà do khách thuê trả trước cho nhiều kỳ
 15. Chi TGNH mua nguyên vật liệu nhập kho
 16. Chi TGNH mua nguyên vật liệu xuất dùng thẳng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp
 17. Mua nguyên vật liệu bằng tiền mặt xuất dùng thẳng cho sản xuất sản phẩm
 18. Chi TGNH mua dụng cụ nhập kho
 19. Chi tiền mặt mua CCDC nhập kho
 20. Chi TGNH mua CCDC dùng thẳng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp trong 03 tháng
 21. Chi TGNH mua CCDC dùng thẳng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp trong 03 năm
 22. Chi TGNH mua CCDC xuất dùng thẳng cho bộ phận sản xuất trong 1 tháng
 23. Mua CCDC dùng cho phân xưởng sản xuất chưa thanh toán, dùng trong 2 năm
 24. Mua CCDC dùng cho quản lý chưa thanh toán, dùng trong 2 năm
 25. Mua nguyên vật liệu bằng tiền mặt xuất dùng thẳng cho hoạt động bán hàng
 26. Mua nguyên vật liệu chưa thanh toán. Cuối tháng hàng chưa về
 27. Mua CCDC chưa thanh toán nhưng cuối tháng hàng chưa về
 28. Chi tiền gửi ngân hàng trả tiền thuê văn phòng cho 3 năm
 29. Chi tiền gửi ngân hàng trả tiền thuê văn phòng cho 2 tháng
 30. Chi tiền mặt trả tiền bảo hiểm xe ô tô cho 6 tháng
 31. Chi tiền gửi ngân hàng trả tiền thuê nhà máy cho 3 năm
 32. Nhân viên hoàn ứng bằng tiền mặt
 33. Chuyển khoản trả lương cho cán bộ
 34. Kiểm kê thấy số dư trên sổ quỹ lớn hơn số dư trên sổ kế toán
 35. Nhận sao kê thấy số dư trên sao kê nhỏ hơn số dư trên sổ kế toán
 36. Khấu trừ vào lương cán bộ tiền tạm ứng còn thừa
 37. Bán hàng thu tiền bằng TGNH
 38. Bán nguyên vật liệu thừa thu tiền gửi ngân hàng
 39. Thu lãi tiền gửi ngân hàng trả vào tài khoản
 40. Trả lãi vay cán bộ nhân viên bằng tiền mặt
 41. Lãi vay vốn ngân hàng thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
 42. Khách hàng trả tiền nộp phạt vi phạm hợp đồng từ kì trước
 43. Khách hàng trả tiền nộp phạt vi phạm hợp đồng kỳ này
 44. Doanh nghiệp nộp phạt tiền vi phạm nộp thuế chậm bằng tiền mặt
 45. Trái phiếu lãi trả sau đáo hạn được thanh toán cả gốc và lãi bằng TGNH
 46. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm
 47. CCDC đã xuất dùng 2 quý, phân bổ 5 tháng bị phát hiện mất và bắt bồi thường
 48. Nhận được một lô CCDC do nhà nước tài trợ
 49. Thanh lý tài sản cố định đã khấu hao gần hết, nhập kho phế liệu
 50. Cho thuê máy trong 3 năm, khách hàng đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH
 51. Doanh nghiệp chuyển khoản nộp thuế nợ từ kì trước
 52. Nhận được thông báo về số tiền thuế được giảm trừ theo đúng quy định
 53. Xuất CCDC trong kho dùng cho bộ phận bán hàng trong 1 tháng
 54. Chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho xây dựng nhà văn phòng cho công ty
 55. Nhận được một lô CCDC do bên liên doanh góp vốn
 56. Phân bổ CCDC dùng trong 1 năm (đã xuất dùng cho sản xuất)
 57. Phân bổ CCDC dùng trong 4 năm (đã xuất dùng cho sản xuất)
 58. Xây dựng hoàn thành bàn giao tòa nhà văn phòng
 59. Thuế nhập khẩu TSCĐ và chi phí lắp ráp tài sản cố định thuê ngoài trả bằng tiền mặt
 60. Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển 1 ô tô về đến doanh nghiệp
 61. Trích khấu hao TSCĐ cho các bộ phận: bán hàng và quản lí doanh nghiệp
 62. TSCĐ dùng 5 năm, đã sử dụng 3 năm bị cháy nổ
 63. Thuê máy bên ngoài trả tiền mặt trước cho 1 năm. Máy dùng cho bán hàng
 64. Tiền thuê chuyên gia vận hành máy sản xuất trước khi đưa máy vào hoạt động
 65. Sản phẩm do chạy thử máy bán ra thu được bằng tiền gửi ngân hàng
 66. Chi tiền gửi ngân hàng mua 1 máy mài 30 trđ, dùng cho 1 năm
 67. Mua 10 cái máy in chưa thanh toán, giá 10 trđ/cái và mỗi cái dùng 2 năm
 68. TSCĐ dùng 5 năm, đã sử dụng 3 năm được đem chuyển tài trợ cho đơn vị cấp dưới
 69. TSCĐ dùng 5 năm, đã sử dụng 3 năm được đem chuyển góp vốn cho đơn vị cấp dưới
 70. Nhận 1 TSCĐ dùng 5 năm, đã sử dụng 3 năm do nhà nước tài trợ
 71. Nhận 1 TSCĐ dùng 5 năm, đã sử dụng 3 năm do cấp trên góp vốn
 72. Chuyển tòa nhà văn phòng để cho thuê dài hạn
 73. Mua 1 cái máy phô tô giá 20 trđ, dùng cho 4 năm trả bằng hàng hóa
 74. Xuất CCDC trong kho dùng cho bộ phận bán hàng trong 1 tháng
 75. Xuất CCDC trong kho dùng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp trong 1 năm
 76. Xuất CCDC trong kho dùng cho bộ phận quản lí phân xưởng trong 5 năm
 77. Thanh lý tài sản cố định đã khấu hao gần hết thu được tiền gửi ngân hàng
 78. Thuê máy dùng cho thi công công trình bên ngoài, trả tiền mặt trước cho 1 năm
 79. Chi tiền mặt: 20 trđ trả chi phí vận chuyển và lắp đặt máy điều hòa có giá mua 20 triệu về đến doanh nghiệp.
 80. Phế liệu thu hồi sau khi xây dựng hoàn thành bàn giao 1 công trình nhập lại kho làm nguyên liệu tái chế
 81. Sản phẩm do chạy thử máy bán ra thu được bằng tiền mặt
 82. Tòa nhà doanh nghiệp đem cho khách hàng thuê trong 5 năm
 83. Phân bổ CCDC dùng cho bộ phận quản lí doanh nghiệp trong tháng này
 84. Lãi vay vốn thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
 85. CCDC đang dùng phát hiện bị mất ở bộ phận bán hàng. Doanh nghiệp quyết định xử lí CCDC bị mất bằng cách thu hồi 1 phần bằng cách trừ lương quản lí bộ phận bán hàng; số còn lại đưa vào chi phí
 86. CCDC dùng trong 6 tháng đã xuất dùng 1 quý bị phát hiện mất và yêu cầu bộ phận quản lí phân xưởng mua đền 1 CCDC mới thay thế
 87. Mua CCDC thanh toán bằng tiền mặt xuất dùng thẳng cho bộ phận quản lí DN sử dụng trong 1 năm
 88. Kiểm kê kho thấy sổ kế toán đang có số dư lớn hơn số thực tế
 89. Phân bổ công cụ dụng cụ dùng trong 2 năm đang dùng cho phòng tài chính
 90. Xuất CCDC ra dùng cho xây dựng một tòa nhà văn phòng, số kì phân bổ: 6 tháng
 91. Thuê nhà thầu nước ngoài xây dựng tòa nhà văn phòng chưa thanh toán tiền
 92. Nguyên vật liệu mua ngoài trả bằng TGNH chuyển thẳng đến nơi xây dựng tòa nhà
 93. Tòa nhà hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
 94. Sửa chữa thường xuyên máy sản xuất: nguyên vật liệu xuất kho dùng cho sửa chữa; công nhân xây dựng tiến hành tự sửa chữa
 95. Xây thêm 10 tầng cho 1 tòa nhà 20 tầng, thuê thầu bên ngoài làm toàn bộ
 96. Trích lương cho bộ phận sản xuất? Bộ phận bán hàng? Bộ phận quản lý?
 97. Phát hành cổ phiếu để huy động vốn
 98. Phát hành trái phiếu để huy động vốn
 99. Phát hiện nợ phải thu tồn đọng đã lâu và khách hàng đã giải thể không thể thu hồi nợ
 100. Khấu hao máy để không do không sản xuất do không có đơn hàng

Tham gia nhóm Zalo hỗ trợ miễn phí của Uy Danh

Nhóm thuế: https://zalo.me/g/viajns434
Nhóm kế toán: https://zalo.me/g/lsdirj483

Học thử – Thi thử miễn phí Đại lý Thuế trên Uy Danh

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để cùng học và cùng thảo luận.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.