Đề lẻ môn Phân tích – CPA 2019

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN

NĂM 2019

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Thời gian làm bài: 180 phút

Đề Lẻ

 

Câu 1 (2 điểm):

 

Trình bày hệ thổng chỉ tiêu cơ bàn sử dụng phân tích khả năng sinh lời của vổn doanh nghiệp. Theo anh chị, để phân tích khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu và cho ví dụ minh họa về ý nghĩa của từng cơ sở dữ liệu được sừ dụng phân tích một chỉ tiêu thể hiện khả năng sinh lời của vốn doanh nghiệp.

 

Câu 2 (2 đim):

 

Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

 

TÀI SN Đầu năm Cuối năm
A. Tài sản ngắn hạn 231.929 554.896
B. Tài sản dài hạn 278.543 257.008
TNG TÀI SN 510.472 811.904
NGUN VN Đầu năm Cuối năm
A. Nợ phải trả 158.170 419.205
I. Nợ ngắn hạn 157.600 295.735
II. Nợ dài hạn 570 123.470
B. Vốn chủ sở hữu 352.302 392.699
TỔNG NGUỒN VỐN

 

510.472 811.904

Yêu cầu:

Phân tích khái quát khả năng thanh toán của công ty bánh kẹo MP thông qua 2 chỉ tiêu Hệ số khả năng thanh toán Tổng quát và Hệ số khả năng thanh toán Nợ ngắn hạn.

 

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Cổ phần VAC chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh – 66 tỷ đồng năm 2017, 116 tỷ đồng năm 2018. Trích số liệu từ Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty như dưới đây:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty (1 năm có 365 ngày).

Chỉ tiêu 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Phải thu của khách hàng

478

432

252

Hàng tồn kho

820

610

445

Phải trả người bán

220

175

118

 

Nợ ngắn hạn

1.251

1.250

898

Vốn chủ sở hữu

743

559

517

 

Ch tiêu

2018

 

2017

 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.613 2.489
Giá vốn hàng bán 2.972 2.052
Lợi nhun gp v bán hàng và cung cấp dch v 641

437

 

Chi phí lãi vay 105

74

 

Chi phí bán hàng 102 67
Chi phí quản lý doanh nghiệp 211 150
Lợi nhuận thun từ hot động kinh doanh 223 – 146
Lãi (lỗ) khác

 

(5) (8)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 218 138
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 34 22
Li nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 184

116

 

 

Câu 4 (2 điểm):

Trích Báo cáo tài chính của Công ty Dược HG:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

  1. Bảng cân đối kế toán:
Chỉ tiêu 31/12/N 31/12/N-l 31/12/N-2
A. Tài sản ngắn hạn 2.939.185 2.746.073 2.221.373
B. Tài sản dài hạn 1.148.295 1.199.269 1.141.826
Tổng cộng tài sản 4.087.480 3.945.342 3.363.199
C. Nợ phải trả 1.328.386 1.075.559 841.963
D. Vốn chủ sở hữu 2.759.094 2.869.783 2.521.236
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Chỉ tiêu

 

Năm N Năm N-l
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.569.014 4.153.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu

 

506.261 370.814
3. Doanh thu thuần vé bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.062.753 3.783.045
6. Doanh thu hoạt động tài chính

 

88.780 57.818
11. Thu nhập khác

 

6.757 15.121
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 642.389 688.642

Yêu cầu:

1/Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?

2/Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tố hệ số tự tài trợ bình quân tác động đến chỉ tiêu hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của công ty?

 

Câu 5 (2 điểm):

 

Trích thông tin trên bảng cân đối kế toán của công ty Hoàng Phú qua các năm như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Tài sản

 

m 2019 Năm 2018
Tài sản ngắn hạn 54.000 48.000
Trong đó: chi tiết mt số khoản mục
– Tiền 2.160 1.800
– Đầu tư chứng khoán ngẳn hạn 1.440 1.800
– Phải thu khách hàng 10.800 10.800
– Hàng tồn kho 21.600 12.000
Tải sản dài hạn 90.000 48.000
Tổng tài sản 144.000 96.000

 

Nguồn vốn Năm 2019 Năm 2018
Nợ ngắn hạn 12.240 9.600
Nợ dài hạn 84.000 38.400
Vốn chủ sở hữu 47.760 48.000
Vốn góp của chủ sở hữu 44.400 44.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.360 3.600
Tổng nguồn vốn 144.000 96.000

Yêu cầu:

1,  Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018-2019 để cho thấy:

– Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hản, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.

– Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: Hệ số tài trợ thường xuyên.

– Khả năng thanh toán nợ, thông qua: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

( làm tròn đến 3 số lẻ )

2,  Tính toán, phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Hoàng Phú qua 2 năm 2018 – 2019 bằng chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh

( làm tròn đến 3 số lẻ ).

Download đề thi tại: Đề Lẻ Phân Tích – CPA 2019

Nguồn: Sưu tầm từ internet

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Uy Danh.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi CPA để chinh phục chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ngay hôm nay!

Email Address

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.