Đề chẵn môn Phân tích – CPA 2019

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN

NĂM 2019

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Thời gian làm bài: 180 phút

Đề Chẵn

Câu 1 (2 điểm):

Trình bày nội dung cơ bản rủi ro tài chính của doanh nghiệp và lập bảng nhận diện cơ bản các rủi ro tài chính theo các hệ số tài chính chủ yếu. Theo anh chị, để nhận diện những rủi ro tài chính doanh nghiệp cần sử dụng những cơ sở dữ liệu nào, ý nghĩa từng cơ sở dữ liệu sử dụng nhận diện rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm):

Trích số liệu trên Báo cáo tài chính năm N của Công ty Bánh kẹo MP như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

 1, Bảng cân đối kế toán

CHỈ TIÊU Đầu năm Cuối năm
1. Tổng Tài sản Năm N 510.472 811.904
2. Tổng Tài sản năm N- 1 620.400
3. Vốn chủ sở hữu 352.302 392.699
4. Vốn chủ sở hữu năm N-1 300.200

2, Báo cáo kết quả kinh doanh 

CHỈ TIÊU Năm N-l Năm N
1. Doanh thu bán hàng vả cung cấp dịch vụ 867.365 1.000.799
2. Lợi nhuận sau thuế 33.701 42.082

Yêu cầu:

Đánh giá khái quát khả năng sinh lời của công ty MP thông qua 2 chi tiêu Hệ số sinh lời ròng của tài sản (ROA) và Hệ số sinh lời ròng của vốn chủ sở hữu (ROE).

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Cổ phần TTP chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Công ty đạt lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 138 tỷ đồng năm 2017 và 218 tỷ đồng năm 2018; Công ty phát sinh chi phí lãi vay 74 tỷ đồng năm 2017 và 105 tỷ đồng năm 2018. Bảng cân đối kế toán tóm tắt của Công ty như dưới đây. Hãy nhận diện các dấu hiệu rủi ro tài chính của Công ty.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Tài sản 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Tài sản ngắn hạn 1311 1.052 709
Tiền 13 10 12
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 478 432 252
Hàng tồn kho 820 610 445
Tài sản dài hạn 1.112 1.032 1.006
Tài sản cố định 980 909 901
Tài sản dở dang dài hạn 132 123 105
TỔNG TÀI SẢN 2.423 2.084 1.715
NGUỒN VỐN
NỢ PHẢI TRẢ 1.680 1.525 1.198
Nợ ngắn hạn 1.251 1.250 898
Phải trả người bán ngắn hạn 220 175 118
Vay ngắn hạn 1.031 1.075 780
Nợ dài bạn 429 275 300
Vay dài hạn 229 275 300
Trái phiếu chuyển đổi 200
VỐN CHỦ SỞ HỮU 743 559 517
Vốn góp của chủ sở hữu 411 411 411
Thặng dư vốn cổ phẩn 31 31 31
Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối 301 117 75
TNG NGUỒN VN 2.423 2.084 1.715

 

Câu 4 (2 điểm):

Trích Báo cáo tài chính của Công ty Thép ĐN:

(Đơn vị: Triệu đồng):

1, Bảng cân đi kế toán

Chi tiêu 31/12/N 31/12/N-l 31/12/N-2
A. Tài sản ngắn hạn 490.857 507.842 421.173
B. Tài sản dài hạn 174.308 163.418 191.813
Tổng cộng tài sản 665.165 671.260 612.986
C. Nợ phải trả 419.056 421.470 392.355
D. Vốn chủ sở hữu 246.109 249.790 220.631

2, Báo cáo kểt quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu Năm N Năm N-l
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.466.711 1.357.232
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1.200 1.020
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.465.511 1.356.212
6. Doanh thu hoạt động tài chính 4.813,683 5.490
11. Thu nhập khác 5.721 182.806
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21.579 29.158

Yêu cầu:

1, Phân tích khái quát tình hình sinh lời của công ty?

2, Xác định và phân tích ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh tác động đến chi tiêu hệ số sinh lời ròng của vốn kinh doanh?

Bài 5 (2 đim):

Trích thông tin trên báo cáo tài chính của công ty Hoàng Mỹ qua các năm như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

1, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ* 500.000 400.000
Doanh thu hoạt động tài chính 0 0
Thu nhập khác 67.000 63.500
Giá vốn hàng bán 320.000 250.000

(*): Doanh thu bán chịu chiếm 60% trong tổng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2, Bảng cân đi kế toán:

TÀI SẢN Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Tài sản ngn hạn 243.000 216.000 216.000
Trong đó: chi tiết một s khoản mục
– Tiền 9.720 8.100 8.100
– Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 6.480 8.100 8.100
– Phải thu khách hàng 48.600 48.600 37.800
– Hàng tồn kho 97.200 54.000 43.200
Tài sn dài hạn 405.000 216.000 216.000
Tng tài sản 648.000 432.000 432.000

 

NGUN VỒN Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017
Nợ ngắn hạn 54.000 43.200 43.200
N dài hạn 378.000 172.800 172.800
Vốn chủ sở hu 216.000 216.000 216.000
Vốn góp của chủ sở hữu 199.800 199.800 194.400
Thặng dư vốn cổ phần -10.800 -5.400 -5.400
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 27.000 21.600 27.000
Tổng nguồn vốn 648.000 432.000 432.000

Yêu cầu:

1, Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn công ty Hoàng Mỹ qua 2 năm 2018-2019 để cho thấy:

  • Mức độ độc lập về tài chính, thông qua: hệ số tự tài trợ, hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu.
  • Mức độ ổn định của nguồn tài trợ, thông qua: hệ số tài trợ thường xuyên.
  • Khả năng thanh toán nợ, thông qua: hệ số khả năng thanh toán tổng quát.

(làm tròn đến 3 s lẻ).

2, Phân tích hiệu suất sử dụng vốn của công ty Hoàng Mỹ qua 2 năm 2018-2019 thông qua đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động (gồm tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, tốc độ luân chuyển nợ phải thu)

( làm tròn đến 3 sổ lẻ).

Download đề thi tại: Đề Chẵn Phân Tích – CPA 2019

Nguồn: Sưu tầm từ internet

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Uy Danh.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi CPA để chinh phục chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ngay hôm nay!

Email Address

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.