Đề chẵn môn Kế toán – CPA 2019

Tiếp nối bài Đề lẻ môn Kế toán – CPA 2019, Uy Danh xin gửi tặng các học viên đề chẵn môn Kế toán – CPA 2019 để có thể có cái nhìn tổng quan nhất về môn Kế toán của chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán, từ đó đưa ra được định hình và phương hướng học của mình khi ôn thi.

Ngoài ra, học viên có thể tham khảo thêm lộ trình học gợi ý : Kế hoạch tự ôn thi CPA – Môn Kế toán

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN

NĂM 2019

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: KẾ TOÁN VÀ KỂ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

Đề chẵn

Câu 1 (2 điểm):

Công ty cổ phần thương mại Bình Minh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau:

Ngày 1/3/2018, công ty nhập khẩu một thiết bị dùng cho bộ phận bán hàng trị giá 15.000 USD, chưa thanh toán. Thuế suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT đều là 10%. Tỷ giá thực tế mua/bán tại ngày giao dịch lần lượt là 22.710/22.780 VND/USD, tỷ giá tính thuế bằng tỷ giá bán. Phí nhập khẩu thanh toán bằng tiền tạm ứng 3.300.000đ, đã bao gồm thuế GTGT 10%. Chi phí lắp đặt và chạy thử chi bằng tiền mặt 3.000.000đ. Phụ tùng được tặng kèm theo thiết bị có giá trị hợp lý 500 USD. Thời gian sử dụng dự kiến của thiết bị là 10 năm, khấu hao theo phương pháp đường thẳng, đã bàn giao để sử dụng. Xác định giá trị ghi nhận ban đầu của các tài sản trong tình huống này ( nêu rõ phân loại tài sản theo các chỉ tiêu được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính) và tính khấu hao năm 2018 (biết giá trị thanh lý ước tính là 2.000.000đ)

Ngày l/l 1/2019, công ty trao đổi ngang giá thiết bị trên lấy một lô hàng hóa (nhập vào kho), giá trị trao đổi chưa thuế là 300.000.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển thiết bị và hàng hóa chi bằng tiền mặt lần lượt là 2.000.000đ và l.500.000đ. Xác định giá trị lô hàng hóa, thu nhập, chi phí phát sinh từ hoạt dộng trao đổi tài sản của công ty Bình Minh (bỏ qua thuế thu nhập doanh nghiệp). Cho biết ảnh hưởng của hoạt động trao đổi này đến các chỉ tiêu thuộc báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 (nêu rõ tên chỉ tiêu, mức độ ảnh hưởng: +/- số tiền).

Câu 2 (2 điểm)

Anh/Chị hãy trình bày cách thức ghi nhận các trường hợp sau đây của đơn vị:

(Giả định đến cuối thảng 2 năm N+1, báo cáo tài chính năm N của doanh nghiệp chưa được phát hành)

 1. Khoản chi 150 triệu đồng phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, 300 triệu đồng phát sinh trong giai đoạn triển khai kết quả nghiên cứu thừ nghiệm (biết kết quả thử nghiệm thành công và bàn giao đưa vào sử dụng)
 2. Chi phí chi phí dào tạo nhân viên phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thảnh lập (đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp)
 3. Công ty dừng việc cho thuê hai sàn của tòa nhà (20 phòng), không tiến hành nâng cấp trước khi bán, các hoạt động bán đã bắt đầu được thực hiện như quảng cáo, kí kết các hợp đồng với sàn giao dịch bất động sản.
 4. Công ty phát sinh một tài sản thuê tài chính, số thuế GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính không được khấu trừ, tiền thuế GTGT đầu vào được thanh toán cùng với từng lần trả tiền thuế
 5. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.
 6. Tháng 1/N+1, công ty may xuất khẩu A&B bị cháy một phân xưởng sản xuất chính, dự tính tổn thất về nhà xưởng là 4.000 triệu đồng, về hàng tồn kho là 1.500 triệu đồng.
 7. Tháng 2/N+l, giá trị thị trường của khoản đầu tư vốn góp liên doanh của công ty bị giảm do tình hình kinh doanh bất ổn.
 8. Tháng l/N+l, Công ty có thông tin khách hàng A phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, khoản nợ phải thu của khách hàng A là 500 triệu đồng.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty cổ phần ABC có kỳ kế toán năm kết thúc 31/12:

Trích số dư ngày 31/12/2018 của 1 số tài khoản: Đơn vị tính: đồng.

 • TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 1282): 980.000.000 (1.000 trái phiếu XYZ, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, đầu tư vào ngày phát hành 31/12/2018, thời hạn 2 năm, lãi trái phiếu 10%/năm và nhận khi đáo hạn)
 • TK 41111 – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết: 80.000.000.000 (8.000.000 cổ phiếu ABC, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu): không có cổ phiếu ưu đãi.
 • TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần: 51.502.000.000
 • TK 419 Cổ phiếu quỹ: 0 ; TK 343- Trái phiếu phát hành: 0

Trích tình hình phát sinh trong năm 2019:

 1. Đầu quý 3, phát hành 10.000 trái phiếu thường ABC, mục đích dùng cho kinh doanh mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, giá phát hành (thu tiền gửi ngân hàng ) 1.020.000 đồng/trái phiếu, lãi trái phiếu 10%/năm, (trả lãi định kỳ hàng năm – kỳ đầu vào đầu quý 3/2020 ). Chi phí phát hành đã trả
  000.000 đồng ( ghi nhận vào chi phí, không phân bổ dần).
 2. Tháng 10, Chuyển tiền gửi ngân hàng mua lại 200.000 cổ phiếu ABC và nắm giữ làm cổ phiếu quỹ, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá mua 25.000 đồng/cổ phiếu, chi phí giao dịch 4.000.000 đồng.
 3. Ngày 31/12/2019:
 • Giả sử có bằng chứng đáng tin cậy về tổn thất trái phiếu XYZ, mức tổn thất là 60.000 đồng/trái phiếu. Kế toán xử lý tổn thất tài sản theo quy định;
 • Quyết định hủy bỏ 100.000 cổ phiếu quỹ ABC.

Yêu cầu:

1. Tại thời điểm cuối năm tài chính 2019 (31/12/2019): thuyết minh số liệu để xác định:

– Giá trị ghi sổ tài sản đầu tư liên quan trái phiếu XYZ ngày 31/12/2019;

– Giá trị ghi sổ trái phiếu thường ABC tại ngày 31/12/2019 và “Chi phí đi vay” liên quan phát hành trái phiếu ABC trong năm 2019. Biết rằng công ty áp dụng phương pháp phân bổ đường thẳng

2. Trình bày Báo cáo tình hình tài chính

– Ngày 31/12/2019 (Bảng cân đối kế toán – cột “Số cuối năm” và cột “Số đầu năm”) và các chi tiêu liên quan tinh hình trích số dư đầu năm 2019 và tình hình Nợ phải trả về phát hành trái phiếu thường ABC.

Câu 4 (2 điểm)

Ngày 1/1/2018, công ty A mua lại 70% tài sản thuần của công ty B với giá mua là 15 tỷ đồng và đạt được quyền kiềm soát công ty B. Báo cáo tình hình tài chính riêng của công ty A và B tại ngày 1/1/2018 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Khoản mục

Công ty A

Công ty B
Giá trị ghi sổ

Giá trị hợp lý

Tiền

20.000

13.000

13.000

Đầu tư vào công ty con

15.000

TSCD

1.000

4.000

5.000

– Nguyên giá

2.000

4.000

5.000

– Hao mòn lũy kế

(1.000)

Tài sản thuần khác

11.000

Cộng tài sản thuần

47.000

17.000

18.000

Vốn CSH:
– Vốn cổ phần

40.000

15.000

15.000

– Lợi nhuận sau thuể CPP

7.000

2.000

2.000

– Chênh lệch đánh giá lại TS

1.000

Cộng VCSH

47.000

17.000

18.000

Yêu cầu:

1/ Xác định lợi ích của công ty A và cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý của TS thuần của B tại ngày mua.

2/ Xác định lợi thế TM

3/ Thực hiện bút toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con tại ngày mua và bút toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát tại ngày mua. Xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát tại ngày mua

(Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của cả mẹ và con đều là 20%)

Câu 5 (2 điểm):

Tại công ty NA sản xuất sản phẩm Y phải qua 2 giai đoạn chế biến liên tục có tài liệu sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

 1. Chi phí sản xuất trong tháng 5/N tập hợp được như sau:

Bên Nợ TK

PX 1 PX2 Cộng
TK 621 64.200 14.000

78.200

TK 622

21.000 7.920 28.920
TK 627 33.600 19.800

53.400

Cộng 118.800 41.720

160.520

 1. Kết quả sản xuất trong tháng:
 • Phân xưởng 1: Sản xuất hoàn thành 2.000 bán thành phẩm Y, chuyển sang PX 2 tiếp tục chế biến 1.400 bán thành phẩm Y và nhập kho 600 bán thành phẩm Y. Sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 với mức độ hoàn thành về chi phí chế biến là 50% và về chi phí vật liệu trực tiếp là 70%.
 • Phân xưởng 2: Nhận 1.400 bán thành phẩm Y từ PX1 chuyển sang tiếp tục chế biến, cuối tháng hoàn thành 600 thành phẩm Y; còn lại 100 sản phẩm dở dang với mức độ hoàn thành về chi phí chế biến 60% và về chi phí vật liệu trực tiếp là 100%.
 1. Cả 2 phân xưởng không có sản phầm dở dang đầu kỳ.

Yêu cầu:

Tính giá thành bán thành phẩm Y và thành phẩm Y tháng 5/N?

_______

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Uy Danh.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi CPA để chinh phục chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ngay hôm nay!

Email Address

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.