Chuyển đổi năm tài chính

Chuyển đổi năm tài chính được thực hiện như thế nào? Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường chọn niên độ kế toán đồng nhất với công ty mẹ tại nước ngoài. Theo Luật kế toán Việt Nam, niên độ kế toán là 1 chu kỳ 12 tháng và được lựa chọn theo năm dương lịch hoặc bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Sau một thời gian áp dụng, doanh nghiệp có ý định thay đổi năm tài chính để phù hợp hơn, thủ tục cần thực hiện như thế nào?

 

 

Uy Danh có ý kiến như sau:

  1. Quy định về kỳ tính thuế TNDN? Lưu ý trường hợp kỳ đầu tiên và cuối cùng
  • Kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính.
  • Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản)

2. Quy định về kỳ tính thuế TNDN chuyển đổi

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (năm tài chính) thì kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 20X3 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 20X4 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 20X4) được tính từ ngày 01/01/20X4 đến hết ngày 31/03/20X4 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 20X4) được tính từ ngày 01/04/20X4 đến hết ngày 31/03/20X5.

  • Doanh nghiệp cần thông báo bằng văn bản tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh)
STT Tên tài liệu Ghi chú Số lượng
1 Mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT ngày 16/3/2021 Bản gốc: Người đại diện của Công ty ký nháy từng trang và ký đầy đủ ở trang cuối; đóng dấu Công ty phần chữ ký tại trang cuối 02
2 Mẫu Giấy ủy quyền đi nộp Phụ lục II-1 Bản gốc: Người đại diện của Công ty ký nháy từng trang và ký đầy đủ ở trang cuối; đóng dấu Công ty phần chữ ký. 02
  • Ngoài ra, một số cơ quan quản lý thuế trực tiếp cũng yêu cầu công ty phải thông báo bằng văn bản hoặc nộp mẫu 08/MST
  • Cần lưu ý về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm chuyển đổi, thời hạn là 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi
STT Tên tài liệu Ghi chú Số lượng
1 Báo cáo kiểm toán cho kỳ chuyển đổi Bản gốc: Người đại diện của Công ty ký vào từng trang báo cáo 04
2 Hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho kỳ chuyển đổi Bản nộp điện tử qua chữ ký số của doanh nghiệp 02

 

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định phương pháp tính thuế:

“…2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Tham khảo:

– Công văn số 15896/CT-TTHT ngày 31/12/2019 của Cục Thuế TP. HCM:


– Công văn số 2549/CT-TTHT ngày 5/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM: Khi thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN, Công ty phải đăng ký thay đổi thông tin tại Sở Kế hoạch & Đầu tư địa phương.
Đồng thời, phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính của năm chuyển đổi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi

English version

The CIT period shall be determined according to the applicable fiscal year.

– In cases where the first-year tax period or the last-year tax period is shorter than 3 months, it shall be added to the subsequent tax year (for newly-established enterprises) or to the tax period of the previous year (for an enterprise transforming its type, changing its form of ownership, merged, separated, split, dissolved or going bankrupt) to form an CIT period.

– When changing CIT period, the company must register the change of information at the Department of Planning and Investment. At the same time, they must submit CIT finalization dossiers and financial statements of the conversion year within 90 days after the end of the conversion year (Point e, Clause 3, Article 10 of Circular No. 156/2013/TT-BTC)

Pursuant to Clauses 2 and 3, Article 3 of the Finance Ministry’s Circular No. 78/2014 / TT-BTC of June 18, 2014, guiding CIT applicable to tax calculation methods:

“…2. Tax period shall be determined according to calendar year. For enterprises that apply a fiscal year different from the calendar year, the tax period shall be determined according to the applied fiscal year. The first tax period for a newly established enterprise and the last tax period for an enterprise transforming its type, changing its form of ownership, merged, separated, split, dissolved or going bankrupt shall be determined in accordance with the accounting period prescribed by the accounting law.

3. If the tax period of the first year of a newly established enterprise counting from the time of receiving an enterprise registration certificate or investment certificate, or if the tax period of the last year for an enterprise transforming its type, changing its form of ownership, merged, separated, split, dissolved or going bankrupt, is shorter than 3 months, it may be added up to the tax period of the subsequent year (for a newly established enterprise) or to the tax period of the previous year (for an enterprise transforming its type, changing its form of ownership, merged, separated, split, dissolved or going bankrupt) to form an CIT period. The CIT period of the first year or the CIT period of the last year must not exceed 15 months.

4. In case an enterprise converts its CIT period (conversion from calendar year to fiscal year or vice versa), the CIT period of the conversion year must not exceed 12 months. ”

– Official Letter No. 12464/CT-TTHT dated 1912/2016 with the newly established company on September 30th.
– Official Letter No. 2006/CT-TTHT dated 5/4/2018 of the Tax Department of Ho Chi Minh City: When changing CIT period, the company must register the change of information at the Department of Planning and Investment. At the same time, they must submit CIT finalization dossiers and financial statements of the conversion year within 90 days after the end of the conversion year (Point e, Clause 3, Article 10 of Circular No. 156/2013/TT-BTC)

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm/Trần Thị Thanh Thảo  – Tư vấn viêni

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.