Chữ ký của người bán trên hoá đơn

Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại điểm h khoản 1 điều 4 thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

…..

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

Như vậy, theo luật. chữ ký người bán là tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn.

Tuy nhiên, một số trường hợp trên hóa đơn có đồng thời 2 tiêu thức “Người bán hàng (Ký và ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)”, với tình huống này trên thực tế có nhiều doanh nghiệp đang nhận hóa đơn đầu vào chỉ có chữ ký trên tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)” mà không có chữ ký và dấu của người bán hàng. Vậy câu hỏi đặt ra là hóa đơn này có hợp lệ hay không?

Theo quy định, cụ thể tại Khoản d Điểm 2 Điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC có nêu rõ: “d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.”

Như vậy luật không có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này, tuy nhiên có một số công văn có hướng dẫn, cụ thể tại công văn số 46422/CT-TTHT ban hành ngày 10/07/2017 có kết luận:

Như vậy,tuy công văn có hướng dẫn cụ thể nhưng luật lại không có, do đó với trường hợp trên hóa đơn có đồng thời 2 tiêu thức “Người bán hàng (Ký và ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)”, với tình huống này trên thực tế có nhiều doanh nghiệp đang nhận hóa đơn đầu vào chỉ có chữ ký trên tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)” mà không có chữ ký và dấu của người bán hàng thì nên bổ sung chữ ký người bán theo quy định.

Mọi người có thể tham khảo news sau đây về chữ ký trên hóa đơn: https://gonnapass.com/tom-tat-quy-dinh-ve-dau-tren-hoa-don/

English version

According to the provisions of law, specifically, Point h, Clause 1, Article 4 of Circular 39/2014 / TT-BTC stipulates:

“1. The mandatory information on an issued invoice must be displayed on the same paper.

  1. h) Buyer, seller sign and clearly state full name, seal of seller (if any) and date, month and year of invoice. “

Thus, according to law, signature of seller is required criteria in invoice.

However, some cases on the invoice have at the same time two criteria “The seller (Sign and clearly state full name)” and “Head of the unit (Sign and clearly state full name)”, with this situation on In fact, many businesses that are receiving input invoices only sign on the “Head of unit (Sign and clearly state full name)” without the signature and seal of the seller. So the question is whether this bill is valid or not?

According to the provisions, specifically at Clause d, Point 2, Article 16 of Circular 39/2014 / TT-BTC clearly states: “d) The criteria” the seller (sign, seal, clearly state full name) ”

In case the head of the unit does not sign the seller, it is required to have the head of the unit authorizing the seller to sign, clearly state the full name on the invoice and the organization’s seal on the left side of the unit. receipt. ”

Law has no regulation about this case, however, there are a number of dispatch documents guiding this case, specifically in Official Letter No. 46422 / CT-TTHT issued on 10 July 2017 with the conclusion that for this case, invoice is valid.

Thus, law has no regulation, so in the case of the invoice there are at the same time two criteria “The seller (Sign and clearly state full name)” and “Head of the unit (Sign and specify full name) ”, in this situation, in fact, many enterprises are receiving input invoices with only signatures on the“ Head of unit (Sign and clearly state full name) ”form without signature. and the seller ‘s seal, the tax risk is quite high.

You can refer to the following news about the signature on the invoice: https://gonnapass.com/tom-tat-quy-dinh-ve-dau-tren-hoa-don/

[collapse]

Biên soạn: Lê Mạnh CHiến – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.