Chi phí khấu hao không đăng ký không được trừ khi tính thuế TNDN

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, có rất nhiều các công việc cần thực hiện khai báo với các cơ quan quản lý trực tiếp như Cơ quan Thuế, BHXH… Nếu trong trường hợp công ty chưa nộp bản đăng ký hình thức kế toán và phương pháp khấu hao TSCĐ cho cơ quan Thuế thì liệu có bị phạt không? Chi phí khấu hao TSCĐ có được tính là chi phí được trừ hay không?

Theo pháp luật hiện nay, trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao. Tuy nhiên, pháp luật không quy định rõ chế tài với việc không nộp, chưa nộp thông báo này thì chi phí khấu hao đã thực hiện sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo một số công văn hướng dẫn của cơ quan thuế, trường hợp doanh nghiệp có trích khấu hao TSCĐ nhưng không thông báo phương pháp và thời gian trích khấu hao TSCĐ thì chi phí khấu hao TSCĐ chỉ được tính vào chi phí được trừ sau khi doanh nghiệp nộp bổ sung thông báo phương pháp và thời gian trích khấu hao TSCĐ.

Chi phí khấu hao không đăng ký không được trừ

(*) Theo hướng dẫn tại công văn 7654/CT-TTHT và 8303/CT-TTHT của cục thuế TP Hồ Chí Minh, trường hợp Công ty chỉ đăng ký áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng cho toàn bộ TSCĐ thì chỉ cần đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý một lần và trên thông báo ghi rõ: “toàn bộ TSCĐ của Công ty phát sinh sau này đều đăng ký thực hiện phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng”.

 

Căn cứ pháp lý

– Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư 133/2016/TT-BTC

– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“…Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện)…”

– Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC:

“Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện”

– Các hướng dẫn:

– Công văn số 12774/CCT-TTHT của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa ngày 17 tháng 9 năm 2019:

“Trường hợp doanh nghiệp có trích khấu hao TSCĐ nhưng không thông báo phương pháp và thời gian trích khấu hao TSCĐ đối với cơ quan thuế thì chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN sau khi doanh nghiệp thông báo phương pháp và thời gian trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.”

– Hướng dẫn theo website của Bộ Tài chính: http://bit.ly/35amPqH

– Công văn 803/TCT-CS ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục thuế:

 

English version

For newly established businesses, there are a lot of jobs that need to be reported to the direct management agencies such as the Tax Agency, Social Insurance … If in case the company has not submitted the registration form of accounting form and the method of depreciation of fixed assets to the tax office, will it be punished? Are fixed asset depreciation expenses calculated as deductible expenses?

According to current law, before starting using fixed assets, enterprises must notify tax authorities the method of depreciation and the time of depreciation. However, the law does not specify the sanctions for not submitting this notice, the depreciation expense made will be excluded from deductible expenses when calculating corporate income tax or not. According to a number of official documents of the tax authorities, in case the enterprise has depreciated fixed assets but does not notify the method and time of depreciation of fixed assets, the depreciation expense of fixed assets will be not deducted for CIT.

Legal grounds

– Circular 200/2014 / TT-BTC, Circular 133/2016 / TT-BTC

– Article 4 of Circular 96/2015 / TT-BTC

“… The enterprise shall notify the method of depreciation of fixed assets that it chooses to apply to the tax authority directly managing it before performing the depreciation (for example: notice of selection straight line depreciation method …). Annually, enterprises shall depreciate fixed assets according to the Finance Ministry’s current regulations on the management, use and depreciation of fixed assets, including cases of rapid depreciation (if meeting the conditions). … ”

– Clause 3, Article 13 of Circular No. 45/2013 / TT-BTC:

“Enterprises shall decide by themselves the method of depreciation deduction, the time of depreciation of fixed assets according to the provisions of this Circular and notify the tax offices directly managing them before commencing implementation.”

The instructions:

– Official Dispatch No. 12774 / CCT-TTHT:

“In case an enterprise has depreciation of fixed assets but does not notify the method and time of depreciation of fixed assets to tax authorities, depreciation expense of fixed assets must not be deducted when calculating taxable income according to Article 4 of Circular 96/2015 / TT-BTC. Depreciation expenses of fixed assets are calculated into deductible expenses when determining taxable income of enterprises after the enterprises notify the method and time of depreciation of fixed assets to tax agencies directly managing them.”

– Official Letter 803 / TCT-CS dated March 13, 2019 of the General Department of Taxation

[collapse]

 

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.