Monthly Archives

April 2023

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Điều chỉnh đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về thuế, tại cơ quan quản lý thuế. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

C) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi…